начало > новини > Покана за избор на изпълнител по процедура

Покана за избор на изпълнител по процедура


СЪОБЩЕНИЕ:
Днес 06.12.2017 г. публикуваме настоящата Покана за избор на изпълнител по процедура:
“Придобиване на ново производствено оборудване в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Закупуване на Система за сгъване – 1 брой и
Обособена позиция 2: Закупуване на Машина за оребряване с моторно задвижване – 1 брой”.

Документацията по процедурата може да бъде свалено от ТУК (линк за сваляне на документи).
Крайният срок за подаване на оферти е 14/12/2017.
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
Комисията ще отваря офертите на: 15/12/2017 (дд/мм/гггг) от Час: 11,00 часа.
Отварянето ще се състои в сградата на „ВАС ПРО“ ООД на адрес:
гр. София, кв. „Овча купел“, ул. Месечинка, номер 7В
Процедурата се провежда в изпълнение на проект ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0404-C01 Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на "ВАС ПРО" ООД.